Õppetöö

Tunnijaotusplaan


(3) Ainevaldkondade nädalatundide arv kooliastmete kaupa on järgmine:

1) keel ja kirjandus

19

15

12

2) kehaline kasvatus

  8

  8

  6

3) kunstiained

10,5

  7

  6

4) loodusained

  3

  7

20

5) matemaatika

10

13

13

6) sotsiaalained

  2

  6

10

7) tehnoloogia

  4,5

  5

  5

8) võõrkeeled

  3

12

18”;

(3) Ainevaldkondade nädalatundide arv kooliastmete kaupa on järgmine:

1) keel ja kirjandus

19

15

12

2) kehaline kasvatus

  8

  8

  6

3) kunstiained

10,5

  7

  6

4) loodusained

  3

  7

20

5) matemaatika

10

13

13

6) sotsiaalained

  2

  6

10

7) tehnoloogia

  4,5

  5

  5

8) võõrkeeled

  3

12

18”;